Kursy walut(PLN)    4.75 4.76 5.41 4.38
Znajdź na mapie
Typ Cena od Powierzchnia od
do do
Regulamin


Regulamin Mieszkania.net


Definicje

 1. Mieszkania.net - internetowy serwis ogłoszeniowy, umożliwiający zamieszczanie ogłoszeń sprzedaży, wynajmu lub zamiany nieruchomości, którego właścicielem i administratorem jest NSoft S.A.
 2. NSoft S.A.- NSoft S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Woronicza 15, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5213584708 Regon: 142654728, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd M. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000369368.
 3. Ogłoszenia - czasowo udostępniane Użytkownikowi miejsce na stronie internetowej, umożliwiające Użytkownikowi prezentację oferty sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.
 4. Użytkownik - osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, umieszczająca ogłoszenie, która wyraziła zgodę na treść niniejszego regulaminu.
 5. Regulamin - niniejszy dokument sporządzony przez NSoft S.A., określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu Mieszkania.net


ZASADY OGÓLNE

 1. Zabrania się Użytkownikowi umieszczania w treści ogłoszeń w jakiejkolwiek formie reklamy lub promocji serwisów WWW innych niż serwisy NSoft S.A.. Zamieszczanie w ogłoszeniu jakiegokolwiek adresu WWW prowadzącego do strony innej niż jakiekolwiek serwisy NSoft S.A. lub strona własna Użytkownika, uważane jest za reklamę. Dotyczy to także zdjęć, które powinny prezentować ofertę. Inne zdjęcia mogą zostać potraktowane jako płatna reklama, której kosztem zostanie obciążony Użytkownik. Dopuszcza się zamieszczenie na zdjęciu oferty logo firmy, które zajmuje do 20% powierzchni zdjęcia.
 2. NSoft S.A. zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Użytkownika, który umieścił dane ogłoszenie, do edycji lub kasowania ogłoszeń zamieszczonych w innych kategoriach, niż wynika to z treści danego ogłoszenia.
 3. Zabrania się podmiotom trzecim kopiowania lub powielania treści ogłoszeń lub ich elementów i zdjęć zawartych w ogłoszeniach w serwisie Mieszkania.net, bez uprzedniej zgody Użytkownika.
 4. Zabrania się zamieszczania zdjęć nie przedstawiających danej oferty w szczególności takich, których głównym celem jest promocja firmy, marki, logo ogłoszeniodawcy lub osoby trzeciej.
 5. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript , do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących NSoft S.A.


ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

 1. Przedmiot ogłoszeń nie może naruszać polskiego prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, szkodzących mieszkania.net lub niezgodnych z typem ogłoszenia, jak również innych treści zakazanych przez prawo.
 3. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
 4. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń - materiałów o treści naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 5. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń, które nie dotyczą nieruchomości. Dotyczy to także zdjęć, które powinny prezentować ofertę. Inne zdjęcia mogą zostać potraktowane jako płatna reklama, której kosztem zostanie obciążony Użytkownik. Dopuszcza się zamieszczenie na zdjęciu oferty logo firmy, które zajmuje do 20% powierzchni zdjęcia.
 6. W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia - materiału narusza postanowienia niniejszego regulaminu, portal zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.
 7. Ogłoszenia zamieszczane w serwisie i zarejestrowane pojawią się w ciągu 24 godzin od rejestracji .
 8. Dopuszczalne jest zamieszczenie jednego ogłoszenia dotyczącego danej nieruchomości. Ta sama nieruchomość nie może być przedmiotem dwóch lub więcej ogłoszeń.
 9. Biura Obrotu Nieruchomościami oraz agenci pośrednictwa, aby dodawać ogłoszenia muszą dołączyć do portalu jako partner na zasadach i wg opłat dla biur pośrednictwa i agentów obrotu nieruchomościami zawartymi w aktualnej ofercie.
 10. Ogłoszenia prywatne dodane przez Biuro Obrotu Nieruchomościami lub agenta pośrednictwa mogą zostać usunięte bez zwrotu kosztów wyróżnień, a w przypadku notorycznego powtarzania dodawania ofert prywatnych przez taki podmiot zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem dla Biur Pośrednictwa i agentów w obrocie nieruchomościami za cały okres prezentacji ofert umieszczonych niezgodnie z regulaminem.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za to aby zamieszczane przez niego ogłoszenie nie naruszało przepisów prawa oraz zasad regulaminu Mieszkania.net. Użytkownik jest odpowiedzialny za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym i prawnym.
 2. Użytkownik umieszczający dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialności za jego szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno - etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. NSoft S.A. nie odpowiada za opóźnienia w uruchomieniu płatnych usług spowodowanych czasem realizacji płatności oraz utrudnienia związane z funkcjonowaniem serwisu powstałe z przyczyn niezależnych od NSoft S.A.
 4. Zakres odpowiedzialności NSoft S.A. z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług ograniczony jest do wysokości opłaty związanej z daną usługą i faktycznie poniesionej przez Użytkownika.
 5. NSoft S.A. nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń, za zachowania użytkowników serwisu oraz za prawdziwość i rzetelność formułowanych ogłoszeń. NSoft S.A. ma prawo do usunięcia zamieszczonego ogłoszenia, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące NSoft S.A., wprowadzające w błąd użytkowników lub zawiera inne treści naruszające przepisy prawa.
 6. NSoft S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo ani wartość towaru otrzymanego przez Odwiedzającego serwis od danego Użytkownika w konsekwencji skorzystania z danego ogłoszenia. NSoft S.A. nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których Odwiedzający serwis w wyniku skorzystania z danego ogłoszenia nie otrzymał w ogóle od danego Użytkownika towaru.
 7. NSoft S.A. nie odpowiada za jakość i sposób działania sieci operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także łączy internetowych oraz samych dostawców Internetu.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik mający status prawny konsumenta ma prawo odstąpić od umowy najpóźniej w terminie 10 dni od terminu jej zawarcia.
 2. Z uwagi jednak na charakter świadczonej usługi w serwisie Mieszkania.net i moment rozpoczęcia jej wykonywania przez NSoft S.A., użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Mieszkania.net nie dokonał emisji ogłoszenia, czyli umowy jeszcze nie wykonał.
 3. Wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu reguluje odstąpienie od umowy zgodnie z treścią powyżej pkt.1 i 2.
 4. Podmiot mający status prawny konsumenta ma możliwość zamieszczenia ogłoszenia za pośrednictwem biura nieruchomości, które jest użytkownikiem serwisu. Serwis w obecnej postaci nie udostępnia możliwości zamieszczania ogłoszeń bezpośrednio przez konsumentów.
 5. NSoft S.A. zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi, w szczególności do usunięcia ogłoszenia i ograniczenia funkcjonalności użytkownikowi, który łamie jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu, przepisy prawa lub w inny sposób działa na szkodę serwisu i jego użytkowników. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za ewentualne promowanie ogłoszenia.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszym regulamin i cennik usług może zostać zmieniony przez NSoft S.A.. O zmianach regulaminu i o terminach obowiązywania zmian NSoft S.A. poinformuje na stronie internetowej www.mieszkania.net
 2. Zmiany regulaminu i cennika usług wchodzą w życie w terminie głoszenia ich nowych treści na stronie internetowej www.mieszkania.net


CENNIK

 1. Przeglądanie ofert oraz korzystanie z serwisu Mieszkania.net jest bezpłatne.
 2. Biura Obrotu Nieruchomościami, agencje pośrednictwa oraz firmy deweloperskie, aby dodawać ogłoszenia do serwisu Mieszkania.net muszą dołączyć do portalu jako partner na zasadach i wg opłat dla biur pośrednictwa i agentów obrotu nieruchomościami lub oferty dla firm deweloperskich.


Dziś w serwisie
Oferty nieruchomości: 1427
Katalog firm23
Zobacz oferty nieruchomości, których ceny uległy zmianie za ostatni:
Aktualności z rynku

Dane z raportu Szybko.pl, Metrohouse i Expandera wskazują, że żeby stać się właścicielem domu jednorodzinnego w Warszawie, w większości przypadków musimy dysponować kwotą rzędu miliona złotych. W najbliższym czasie zwiększenie limitów cenowych w programie MdM może wpłynąć na wzrost konkurencyjności oferty deweloperów w stosunku do rynku wtórnego. Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości powinna ucieszyć bardzo korzystna sytuacja na rynku kredytów hipotecznych.

W grudniu minionego roku w serwisie internetowym Narodowego Banku Polskiego ukazał się kolejny z cyklu raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce, który powstał także z danych dostarczanych za pośrednictwem NSoft S.A.

Warto wiedzieć

Przeważnie każdy, kto przeprowadzał w życiu chociaż jedną transakcję na rynku nieruchomości stawał przed wyborem czy skorzystać z usług pośrednika działającego w obrocie nieruchomościami.

Od stycznia 2002 roku na rynku mogą pracować jedynie pośrednicy licencjonowani czyli tacy, którzy zdobyli odpowiednie uprawnienia zawodowe. Zanim powierzymy więc swoją, czasem życiową, transakcję wybranemu pośrednikowi powinniśmy go zweryfikować.

LocumNet Online